Avís legal i política de privacitat

Condicions d’ús

La pàgina web olisbenetrebull.com és titularitat de Hostal Restaurant Benet S.L. Amb Domicili a la plaça 1 d’octubre 21 de Les Borges Blanques.

Sobre l’ús i còpia dels continguts d’aquest lloc web
Dels continguts creats i generats per +ART oli d’autors de germans Benet Rebull així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pàgines web, no es permesa la còpia, distribució, comunicació i la còpia privada ni dels textos ni de les imatges.
Tampoc els logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altres signes propietat de tercers titulars que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents llocs web de +ART oli d’autors de germans Benet Rebull, es poden reproduir.
Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’ incompliment de l’assenyala’t implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Emmagatzematge de dades
+ART oli d’autors de germans Benet Rebull els informa que, complint l’establert en l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades de caràcter personal que ens proporcionin mitjançant la nostra pàgina web, així com les dades a les que +ART oli d’autors de germans Benet Rebull accedeixi com a resultat de la seva navegació, consulta, o sol·licituds realitzades mitjançant la pagina web de +ART oli d’autors de germans Benet Rebull seran recollides en un fitxer del qual és responsable +ART oli d’autors de germans Benet Rebull.
L’usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza +ART oli d’autors de germans Benet Rebull a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d’acord amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
L’usuari del web que facilita dades de caràcter personal a +ART oli d’autors de germans Benet Rebull resta assabentat que podrà exercir davant la mateixa els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant l’enviament d’un email a info@olisbenetrebull.com.

Cessió de dades
+ART oli d’autors de germans Benet Rebull no cedirà les seves dades de caràcter personal a terceres parts.
+ART oli d’autors de germans Benet Rebull garanteix que les dades subministrades no seran accessibles per cap persona aliena a +ART oli d’autors de germans Benet Rebull i que aquestes només seran mostrades a sol·licitud del seu propi titular, sempre que estigui degudament acreditat.

Canvis en la política de privacitat
Qualsevol canvi en la Política de privacitat li serà comunicat a través d’aquesta secció i tindrà vigor des de la seva efectiva publicació en la mateixa.
+ART oli d’autors de germans Benet Rebull es reserva el dret de modificar, actualitzar o adaptar la present política de privacitat a qualsevol canvi legislatiu o interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Dret de limitació d’accés
+ART oli d’autors de germans Benet Rebull és lliure de limitar l’accés a les pàgines web, i als productes i/o serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.
+ART oli d’autors de germans Benet Rebull en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de la seva pàgina web puguin abocar-se en la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Sobre opinions expressades per escrit per als usuaris
Aquells usuaris que enviïn al lloc web de +ART oli d’autors de germans Benet Rebull, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i veraç el contrari, en els casos en els quals per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a +ART oli d’autors de germans Benet Rebull per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a +ART oli d’autors de germans Benet Rebull, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.
Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic tals observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part de +ART oli d’autors de germans Benet Rebull.
D’acord amb l’assenyalat en el paràgraf anterior, +ART oli d’autors de germans Benet Rebull queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre’s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualssevol de les facultats morals de dret d’autor que els usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Share this Page